TEATRO

TEATRO

sənət portalı

post-title

 “FOLKLOR TEATRININ MÜASİR ETNOMƏDƏNİ MƏKANDA MÖVCUDLUQ PARAMETRLƏRİ” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfrans haqqında ELAN

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti (ADMİU) “Folklor teatrının müasir etnomədəni məkanda mövcudluq parametrləri” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfrans keçirməyi planlaşdırır.
Folklor teatrının tədqiqatçısı professor Mahmud Allahverdiyevin 90, rejissor Vaqif İbrahimoğlunun 75 illik yubileyinə həsr olunan Konfrans 15 oktyabr 2024-ci il tarixində Bakı şəhərində baş tutacaq.

Müasir etnomədəni məkanda folklor xüsusi önəm daşıyır. Qloballaşmış dünyada milli kimliyini itirmək təhlükəsi ilə üzləşən xalqların bu təhlükədən qurtulmasının ən magistral yollarından biri folklordan keçir. Bəs, folklor teatrı bu gün necə yaşayır, dünyəvi proseslər ona necə təsir edir, o cəmiyyətdə baş verən proseslərə necə təsir göstərir, folklor teatrını hansı perspektivlər gözləyir və s.?

Konfransın məqsədi də adında ehtiva etdiyi bu suallara iki elmi istiqamətdə cavab axtarmaqdır:

  1. Folklor teatrının tədqiqi problemləri.  
  2. Geriyə, xalq teatrına doğru!

Təşkilat komitəsi bu suallara cavab tapmaq istəyən bütün mütəxəssisləri, həmçinin, doktorant, dissertant və magistrantları konfransda iştiraka dəvət edir.

Konfransın xarici iştirakçıları tədbirə Zoom platforması vasitəsi ilə qatılacaq. Konfransın işçi dilləri Azərbaycan, rus, türk və ingilis dilləridir. Konfransın linki tədbirdən bir neçə gün əvvəl xarici iştirakçıların e-mail ünvanına göndəriləcək.

Arzu edənlər iştiraketmə ərizəsini (Forma 1 doldurmaqla) və məruzəni (Forma 2-yə uyğun tərtib etməklə) elektron formada 25 sentyabr 2024-cü il tarixindən gec olmayaraq aşağıdakı e-mail ünvana göndərməklə konfransa qatıla bilərlər: konfrans@admiu.edu.az 

Əlaqə telefonu: (koordinatorlar - Vidadi Qafarov: +994 50 344 70 88; Elçin Cəfərov: +994 77 606 03 93)

Təşkilat komitəsi konfransın mövzu dairəsinə uyğun gəlməyən və tələblərə cavab verməyən materialları qəbul etməmək hüququnu özündə saxlayır. Məruzənin qəbulu barədə məlumat 5.10.2024-cü il tarixinədək müəllifə onun ərizədə göstərdiyi ünvan vasitəsilə çatdırılacaq.

Qəbul edilmiş məruzələrin konfransdan sonra pdf fomatında toplu halına salınması və iştirakçıların e-mail ünvanına göndərilməsi nəzərdə tutulur. 

Konfrans haqqında elanın elektron formatı ilə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin http://admiu.edu.az/ və konfransın informasiya dəstəyçisi http://www.teatro.az saytlarında tanış olmaq olar.

                                                                                                                   Təşkilat komitəsi

FORMA 1. Konfransda iştiraketmə ərizəsi

Soyadı, adı, atasının adı

 

Elmi dərəcəsi və adı

 

İş yeri

 

Vəzifəsi

 

Telefon

 

E-mail ünvanı

 

ruzənin adı

 

 

FORMA 2.

Məruzənin tərtibi qaydaları:

  1. Həcm: 5-7 səhifə, format A4, ölçü 14, şrift  Times New Roman, hər tərəfdən 2,0 sm., 1,5 interval, abzas 1,25. Mətn sətirdən sətirə keçirilmədən yığılmalıdır.
  2. Ədəbiyyat siyahısı əlifba sırası ilə tərtib edilməli, istinadlar aşağıdakı şəkildə olmalıdır: kvadrat mötərizədə, mənbənin nömrəsi, səhifə. Məsələn: [2] və ya [2; 5; 8] və ya [2, 14-15] və ya [2, 17; 7, 233-234]

Materialın strukturu:
1. Məruzənin adı – adi hərflərlə, qalın şriftlə, ortada;

2. Müəllifin adı, soyadı, atasının adı, elmi dərəcəsi, elmi adı, iş yeri (təşkilat), şəhər, ölkə, möbil telefon nömrəsi, elektron poçt ünvanı - adi şriftlə, ortada;

3. Annotasiya (100-150 sözdən ibarət): məruzə işçi dillərdən hansı birindədirsə, digər iki dildə;

4. Açar sözlər (5-7 söz və ya söz birləşməsi): Azərbaycan, rus və ingilis dillərində, annotasiyalardan sonra;

5. Əsas mətn (5-7 səhifə).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О Международной Научной Конференции

на тему «Параметры существования фольклорного театра в современном этнокультурном пространстве»

Азербайджанский Государственный Университет Культуры и Искусств (АГУКИ) планирует провести международную научную конференцию на тему «Параметры существования фольклорного театра в современном этнокультурном пространстве».

Конференция, посвященная 90-летию исследователя фольклорного театра профессора Махмуда Аллахвердиева и 75-летию режиссера Вагифа Ибрагимоглу состоится 15 октября 2024 года в Баку.

Фольклор имеет особое значение в современном этнокультурном пространстве. В глобализированном мире одним из важнейших способов избавления от этой угрозы для народов, стоящих перед угрозой утраты своей национальной идентичности, является фольклор. Итак, чем живет фольклорный театр сегодня, как влияют на него мировые процессы, как он влияет на процессы, происходящие в обществе, какая перспектива ждет фольклорный театр и т. д.?

Цель конференции – поиск ответов на эти вопросы, содержащиеся в названии, в двух научных направлениях:

1. Проблемы исследования фольклорного театра.

2. Назад к народному театру!                 

Оргкомитет приглашает всех желающих найти ответы на эти вопросы специалистов, докторантов, диссертантов и магистров принять участие в конференции.

Иностранные участники конференции будут участвовать в мероприятии через платформу Zoom. Рабочими языками конференции являются азербайджанский, русский, турецкий и английский. Ссылка на конференцию будет отправлена ​​на электронные адреса иностранных участников за несколько дней до мероприятия.

Желающие могут принять участие в конференции, направив заявку на участие (заполнив Форму 1) и доклад (составив по примеру Формы 2) в электронном виде не позднее 25 сентября 2024 г. на электронный адрес: konfrans@admiu.edu.az 

Контактный телефон: координаторы - Видади Гафаров: +994 50 344 70 88; Эльчин Джафаров: +994 77 606 03 93.

Оргкомитет оставляет за собой право не принимать материалы, не соответствующие тематическим направлениям конференции и не отвечающие указанным требованиям. Информация о принятии доклада будет доставлена ​​автору до 05.10.2024 по адресу, указанному в заявке.

Принятые доклады будут собраны в электронном сборнике в формате PDF после конференции и отправлены на электронный адрес участников.

Электронный формат объявления конференции доступен на сайтах Азербайджанского Государственного Университета Культуры и Искусств – http://admiu.edu.az/ и театрального онлайн-ресурса “Teatro” предоставляющего информационную поддержку мероприятию – http://www.teatro.az.

Организационный комитет

ФОРМА 1. Заявка на участие в конференции

Фамилия, имя, отчество

 

Ученая степень и звание

 

Рабочее место

 

Должность

 

Телефон

 

Адрес электронной почты

 

Название доклада

 

 

ФОРМА 2. Правила оформления доклада:

1. Объем – 5-7 страниц, формат страницы – А4, кегль – 14, шрифт – Times New Roman, поля документа – 2,0 см с каждой стороны, межстрочный интервал – 1,5, абзац – 1,25 см. Текст должен исключать перенос слов.

2. Список литературы следует составлять в алфавитном порядкеВ тексте сноски обозначаются квадратными скобками с указанием в них порядкового номера источника по списку и через запятую номера страницы. Например: [2] или [2; 5; 8] или [2, 14-15] или [2, 17; 7, 233-234].

Структура материала:

1. Название доклада – начинать с прописной буквыполужирным шрифтом, посередине;

2. Имя автора, фамилия, отчество, ученая степень, ученое звание, место работы (организации), город, страна, номер мобильного телефона, адрес электронной почты – начинать с прописной буквы, посередине;

3. Аннотация (100-150 слов): в зависимости от языка доклада, аннотация пишется на двух остальных рабочих языках;

4. Ключевые слова (5-7 слов или словосочетаний): на азербайджанском, русском и английском языках после аннотации;

5. Основной текст (5-7 страниц).

ANNOUNCEMENT

for the International Theatre Conference on "PARAMETERS OF EXISTENCE OF FOLK THEATER IN THE MODERN ETHNO-CULTURAL SPACE"

Azerbaijan State University of Culture and Arts (ASUCA) is planning to hold an International Theatre Conference titled as “Parameters of existence of folk theater in the modern ethno-cultural space"

The conference dedicated to the 90th anniversary of folk theater researcher Professor Mahmud Allahverdiyev and the 75th anniversary of director Vagif Ibrahimoglu will be held on October 15, 2024 in Baku.

Folklore has a special significance in the modern ethnocultural space. In a globalized world, one of the most important ways to get rid of this threat for peoples facing the threat of losing their national identity is folklore. So, how does folk theater live today, how do world processes influence it, how does it influence the processes taking place in society, what is the future for folk theater, etc.?

The purpose of the conference is to search for answers to these questions contained in the title in two scientific directions:

1. Problems of research of folklore theater.

2. Back to the people's theater!

The organizing committee invites everyone who wants to find answers to these questions, specialists, doctoral students, dissertation students and masters to take part in the conference.

Foreign conference participants will participate in the event via the Zoom platform. The working languages of the conference are Azerbaijani, Russian, Turkish and English. A link to the conference will be sent to the email addresses of foreign participants a few days before the event.

Those interested can take part in the conference by sending an application for participation (by filling out Form 1) and a report (by following the example of Form 2) in electronic form no later than September 25, 2024 to the email address: konfrans@admiu.edu.az 

Contact number: coordinators - Vidadi Gafarov: +994 50 344 70 88; Elchin Jafarov: +994 77 606 03 93

The organizing committee reserves the right not to accept materials that do not correspond to the thematic areas of the conference and do not meet the specified requirements. Information about the acceptance of the report will be delivered to the author by October 5, 2024 at the address specified in the application.

Accepted reports will be collected in an electronic collection in PDF format after the conference and sent to the participants’ email address.

The electronic format of the conference announcement is available on the websites of the Azerbaijan State University of Culture and Arts – http://admiu.edu.az/ and the online theatrical resource “Teatro”, which provides information support for the event – http://www.teatro.az.

Organizing committee

 

FORM 1. Application for participation in the conference

Surname, name, patronymic

 

Academic degree and title

 

Occupation

 

Position

 

Phone

 

E-mail address

 

Title of research report

 

FORM 2. Report drafting rules:

  1. Volume: 5-7 pages, in A4 format, font Times New Roman, size 14, 2.0 cm on each side, 1.5 spacing, paragraph 1.25. The text should be typed without wrapping.
  2. List of references should be drafted in alphabetical order, the references should be as follows: in square brackets, source and page numbers. For example: [2] or [2; 5; 8] or [2, 14-15] or [2, 17; 7, 233-234].

Structure of the material:
1. Title of the report - in ordinary letters, bold, in the middle;

2. Author's name, surname, patronymic, scientific degree, scientific title, occupation (organization), city, country, mobile phone number, e-mail address - in plain font, in the middle;

3. Annotation (100-150 words): if the report is in one of the working languages, in the other two languages;

4. Keywords (5-7 words or word combinations): in Azerbaijani, Russian and English, after annotations;

5. Main text (5-7 pages).

 

Load Time (S) : 0.006016